Quy trình dịch vụ

Thủ tục dịch vụ

Dịch vụ chu kỳ người dùng - CRM
  • Quản lý thông tin khách hàng tích hợp / Xây dựng Hệ thống dịch vụ tích hợp / Quản lý thông tin khách hàng theo thời gian thực
  • Giải pháp dịch vụ tích hợp với dịch vụ cơ sở chìa khóa trao tay chịu trách nhiệm về quy trình kinh doanh của tất cả các cấp
  • 1: 1 Bảo trì & Sửa chữa, Hiệu suất & Dịch vụ Nâng cấp Chức năng
Bắt đầu 
chu trình quản lý khách hàng
Giáo dục chuyên môn
Bảo trì, sửa chữa, quản lý và 
kéo dài tuổi thọ
Nâng cấp và tư vấn thiết bị
Giao dịch bán
Dịch vụ xóa và chuyển